To skip navigation, press Enter key.

Home > About Bank of Yokohama > Board Members

Main content starts here.

Board Members

(As of June 20, 2017)

Representative Director, President
Kenichi Kawamura
Representative Director, Managing Executive Officer
Yasutaka Nozawa
Director and Managing Executive Officers
Shizumi Maesako
Yoshiyuki Oishi
Hironobu Onishi
Director and Executive Officers
Yasuyoshi Oya
Tadashi Komine
Directors
Minoru Morio
Yuzo Takagi
Outside Director
Naoko Nemoto
Managing Executive Officer
Kazuhiro Okada
Executive Officers
Mitsuhiro Hara
Haruo Ezu
Manabu Ishikawa
Takeshi Onozaki
Youichi Sakurai
Yoshiaki Suzuki
Kazuhiro Maehara
Michio Namiki
Masahiko Sugiyama
Kazuo Kubota
Keigo Makino
Akira Yamashita
Full-time Audit & Supervisory Board Members
Yoshiyuki Hiranuma
Osamu Ishida
Outside Full-time Audit & Supervisory Board Member
Junichi Iwabuchi
Outside Audit & Supervisory Board Members
Seiichi Fusamura
Makoto Torii