To skip navigation, press Enter key.

Home > About Bank of Yokohama > Board Members

Main content starts here.

Board Members

(As of April 1, 2016)

Representative Director, President
Tatsumaro Terazawa
Representative Director, Managing Executive Officers
Atsushi Mochizuki
Yasuyoshi Oya
Director and Managing Executive Officer
Kenichi Kawamura
Director and Executive Officer
Yasutaka Nozawa
Directors
Susumu Koshida
Yasuhiro Shibuya
Outside Directors
Harumi Sakamoto
Minoru Morio
Yuzo Takagi
Managing Executive Officers
Shizumi Maesako
Kazuhiro Okada
Hironobu Onishi
Executive Officers
Yoshiyuki Oishi
Mitsuhiro Hara
Haruo Ezu
Hidekatsu Kosakai
Kenjiro Kanzawa
Manabu Ishikawa
Hiroshi Kanaya
Tadashi Komine
Takeshi Onozaki
Yoichi Sakurai
Yoshiaki Suzuki
Kazuhiro Maehara
Full-time Audit & Supervisory Board Members
Yoshiyuki Hiranuma
Osamu Ishida
Outside Full-time Audit & Supervisory Board Member
Michio Ayuse
Outside Audit & Supervisory Board Members
Atsushi Shimizu
Rikuro Oikawa