To skip navigation, press Enter key.

Home > About Bank of Yokohama > Board Members

Main content starts here.

Board Members

(As of June 19, 2015)

Representative Director, President
Tatsumaro Terazawa
Representative Director, Managing Executive Officers
Atsushi Mochizuki
Yasuyoshi Oya
Director and Managing Executive Officers
Susumu Koshida
Kenichi Kawamura
Director and Executive Officers
Yasuhiro Shibuya
Yasutaka Nozawa
Outside Directors
Harumi Sakamoto
Minoru Morio
Yuzo Takagi
Managing Executive Officers
Shizumi Maesako
Kazuhiro Okada
Executive Officers
Hironobu Onishi
Tomonori Ito
Yoshiyuki Oishi
Mitsukazu Kudo
Mitsuhiro Hara
Haruo Ezu
Hidekatsu Kosakai
Takayoshi Miyoshi
Kenjiro Kanzawa
Manabu Ishikawa
Hiroshi Kanaya
Tadashi Komine
Full-time Audit & Supervisory Board Members
Yoshiyuki Hiranuma
Osamu Ishida
Outside Full-time Audit & Supervisory Board Member
Michio Ayuse
Outside Audit & Supervisory Board Members
Atsushi Shimizu
Rikuro Oikawa