To skip navigation, press Enter key.

Home > About Bank of Yokohama > Board Members

Main content starts here.

Board Members

(As of June 19, 2014)

Representative Director, President
Tatsumaro Terazawa
Representative Director, Deputy President
Chiyuki Okubo
Representative Director, Managing ExecutiveOfficer
Kengo Takano
Director and Managing Executive Officers
Atsushi Mochizuki
Susumu Koshida
Yasuyoshi Oya
Director and Executive Officers
Kenichi Kawamura
Yasuhiro Shibuya
Outside Directors
Harumi Sakamoto
Minoru Morio
Managing Executive Officers
Shizumi Maesako
Yoshiyuki Hiranuma
Shinya Yamada
Executive Officers
Yasutaka Nozawa
Hironobu Onishi
Tomonori Ito
Yoshiyuki Oishi
Mitsukazu Kudo
Mitsuhiro Hara
Kazuhiro Okada
Haruo Ezu
Hidekatsu Kosakai
Takayoshi Miyoshi
Kenjiro Kanzawa
Manabu Ishikawa
Full-time Audit & Supervisory Board Members
Katsunori Amano
Osamu Ishida
Outside Full-time Audit & Supervisory Board Member
Michio Ayuse
Outside Audit & Supervisory Board Members
Atsushi Shimizu
Rikuro Oikawa