To skip navigation, press Enter key.

Home > About Bank of Yokohama > Board Members

Main content starts here.

Board Members

(As of June 29, 2016)

Representative Director, President
Kenichi Kawamura
Representative Director, Deputy President
Atsushi Mochizuki
Director and Managing Executive Officers
Shizumi Maesako
Yasutaka Nozawa
Director and Executive Officers
Yasuyoshi Oya
Yoshiyuki Oishi
Directors
Minoru Morio
Yuzo Takagi
Outside Director
Naoko Nemoto
Managing Executive Officers
Kazuhiro Okada
Hironobu Onishi
Executive Officers
Mitsuhiro Hara
Haruo Ezu
Hidekatsu Kosakai
Kenjiro Kanzawa
Manabu Ishikawa
Hiroshi Kanaya
Tadashi Komine
Takeshi Onozaki
Yoichi Sakurai
Yoshiaki Suzuki
Kazuhiro Maehara
Full-time Audit & Supervisory Board Members
Yoshiyuki Hiranuma
Osamu Ishida
Outside Full-time Audit & Supervisory Board Member
Michio Ayuse
Outside Audit & Supervisory Board Members
Seiichi Fusamura
Makoto Torii